Climatització

eolica-01A Renovables Palau oferim un sistema de climatització per a espais comercials, oficines, edificis i aplicacions industrials. El nostre sistema de climatització intel·ligent permet dissenyar solucions molt variades i ajustades als condicionants del recinte. Es tracta d’un sistema modular flexible d’alta eficiència energètica. El sistema de CLIMATITZACIÓ per volum de refrigerant variable (d’ara endavant KRV) es basa en un disseny frigorífic a expansió directa, de múltiples compressors, de cabal refrigerant variable i amb diverses unitats terminals.

D’aquesta manera s’aconsegueix ajustar la potència tèrmica entregada per cadascuna d’elles a la demanda tèrmica real dels usuaris. En tractar-se de sistemes aire-aire d’expansió directa, és el mateix refrigerant que es comprimeix en la unitat exterior el que s’expansiona de manera selectiva i controlada en cada unitat interior, resultant una instal·lació senzilla i sense elements mecànics auxiliars.

Aquestes són algunes de les solucions de les nostres instal.lacions de climatització:

 • Distribució i difusió de l’aire tractat mitjançant xarxes de conductes vistes.
 • Difusió localitzada i uniforme mitjançant unitats encastades en fals sostre tipus cassette.
 • Difusió localitzada per a petits recintes mitjançant unitats murals tipus split paret.
 • Distribució i difusió de l’aire tractat mitjançant xarxes de conductes ocultes.
 • Difusió localitzada mitjançant unitats ocultes en fals sostre, tipus conductes de descàrrega directa.
 • Difusió localitzada de llarg abast mitjançant unitats tipus terra / sostre.
 • Difusió localitzada de baixa estratificació mitjançant unitats tipus consola d’impulsió reversible.
 • Possibilitat de fer combinacions múltiples amb unitats interiors de diferents capacitats i formats. El funcionament del control és independent (temperatura, velocitat de ventilació, acte, etc.).

A causa de la gran flexibilitat dels sistemes KRV, les seves aplicacions són tan àmplies com necessitats es puguin trobar en diferents activitats:

 • Naus industrials
 • Oficines
 • Cases unifamiliars
 • Bars
 • Restaurants
 • Centres comercials
 • Hotels
 • Gimnasos
 • Escoles
 • Residències

Amb aquest sistema de climatització s’obtenen molts avantatges:

 • Estalvi energètic COP de 2,4
 • Eliminació d’amplis conductes
 • Sense problemes de legionel.losi
 • Sense aire viciat